Informace k příjímacímu řízení

 • Maximálně 2 přihlášky v prvním kole, v dalších kolech neomezený počet.
 • Každý uchazeč může konat jednotnou zkoušku dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.
 • Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního nebo druhého termínu příslušného testu.
 • Je důležité uvádět na obou podávaných přihláškách školy vždy ve stejném pořadí.
 • Pořadí, v jakém uchazeč uvede na přihlášce školy, má vliv pouze na stanovení místa konání zkoušek, V žádném případě se nejedná o určení preference jedné školy nad druhou.
 • Do 31. ledna 2019 ředitelé středních škol zveřejní podmínky pro přijetí.
 • Do 25. února 2019 vyplní rodiče přihlášky
 • – přední stranu  – osobní údaje, zvolená škola a obor, termín přijímací zkoušky (píše se jen v případě, že má SŠ svůj termín)
 • – prospěch za první i druhé pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku
 • a nechají si je potvrdit na základní škole (razítko a podpis ředitelky školy – zajišťuje Mgr. Petra Grebeníčková).
 • Do 1. března 2019 odevzdají rodiče přihlášky přímo ředitelům středních škol.
 • Rodiče zodpovídají za správné vyplnění přihlášky svého dítěte.
 • Pozor! Na některé SŠ je potřeba lékařské potvrzení – rodiče si informace zjistí u vybrané SŠ.
 • Pokud má žák diagnostikovány poruchy učení a bude vyžadovat úlevy při přijímacích zkouškách či studiu na SŠ, musí doložit tuto skutečnost zprávou z pedagogicko – psychologické poradny k přihlášce na SŠ.

Přijímací zkoušky se konají v termínu:

 1. Termín: čtyřleté obory 12.4.2019
 2. Termín: čtyřleté obory 15.4.2019

Jednotné přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z českého jazyka a literatury (60 minut) a z matematiky a jejich aplikací (70 minut).

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixy), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby.

Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka, MFCh tabulky jsou zakázány.


 • Zápisový lístek
 • Bude vydán na základní škole a rodiče ho na SŠ podají nejpozději do 10 pracovních  dnů od oficiálního rozhodnutí o přijetí – jinak může být žák vyřazen. Zápisový lístek lze použít jen jednou.
 • Při ztrátě nebo zničení zápisového lístku vydává ZŠ  náhradní na základě písemné žádosti s čestným prohlášením zákonného zástupce.

V případě nepřijetí v 1. kole:

 • Lze podat písemně odvolání do 3 dnů od rozhodnutí o nepřijetí na SŠ.
 • Odvolání by mělo obsahovat:
 • – Označení správního orgánu, jemuž je určeno
 • – Jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození
 • – Název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání
 • – Důvod nepřijetí uvedený ředitelem školy
 • – Důvody odvolání
 • – Jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého uchazeče
 • – Datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče

Počet přihlášek v dalších kolech není omezen (vždy se pak na přihlášku uvádí jen jedna škola, druhá kolonka zůstane nevyplněna).