Mgr. Pavla Piknerová: piknerova@zsbu.cz

Konzultační hodiny: kdykoliv po domluvě

Metodické a koordinační činnosti

  1. Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
  2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
  3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
  4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
  5. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
  6. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
  7. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
  8. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
  9. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Doporučené kontaktní adresy pro rodiče

Krajská pedagogicko – psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, pracoviště Uherské Hradiště

Františkánská 1256
686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 551 352
https://poradnazl.cz/

Středisko výchovné péče HELP

Zelené náměstí 1292
686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 564 520
svp@svphelp.cz
svphelp.webnode.cz/

POLICIE České republiky, obvodní oddělení Uherské Hradiště

Velehradská třída 1217
686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 974 678 111
tel.: +420 974 678 651
www.policie.cz

MADIO  z. s.

Kvítková 3687
760 01 Zlín
tel.: +420 790 419 941
e-mail: asistent@madio.cz
www.madio.cz

Linka bezpečí (pro děti a mládež do 26 let)

tel.: 116 111
www.linkabezpeci.cz

Rodičovská linka

tel.: 840 111 243
tel.: 606 021 021
http://www.rodicovskalinka.cz

Bezpečnost na internetu

RODIČE, víte, jaké PC hry hrají Vaše děti a jak dlouho tráví svůj čas na internetu?

Víte, jaké hry jsou pro děti určitého věku nevhodné?

A znáte PC hry, které je možné bez obav dětem doporučit?

Sledujte následující odkazy: