O projektu „Odpovědně s odpady“

Akce „Odpovědně s odpadem“ vznikla spoluprací MŠ, ZŠ a OÚ v Buchlovicích. Tato akce má rozšířit informace dětí i dospělých občanů o možnostech, způsobech a důvodech třídění odpadů v naší obci. Cílem je trvale snížit množství směsného odpadu v Buchlovicích, zvýšit množství separovaného sběru (bioodpad, plasty, papír, sklo, hliník) a především celkově postupně snížit množství všech odpadů (odpovědná spotřeba každého) v obci. (Nejlepší odpad = žádný odpad). Dalším cílem je také zvýšit zájem občanů o čistotu životního prostředí.

Motto projektu

Mahatmá Gandhí – „My sami musíme být tou změnou, kterou chceme vidět kolem sebe“.

Recyklace

Fáze projektu na ZŠ Buchlovice

Celý projekt měl několik fází:

  • Opatření vhodných nádob na třídený odpad
  • Poučení dětí jak a proč třídit odpad
  • Anketa pro občany městečka Buchlovice
  • Barevné týdny (týden plastů, týden papíru a týden hliníku)
  • Proškolení dětí pojízdnou výstavou Tonda Obal na cestách
  • Projekty žáků ZŠ
  • Výstava „Ekologie a rodina“ v Muzeu Podhradí

Opatření vhodných nádob na třídený odpad

Barevné košeDo všech kmenových tříd a do učebny fyziky byly umístěny koše na tříděný odpad. Modrý koš na papír, žlutý na plasty, hnědý na bioodpad a černý na směsný odpad.

Na chodbě kousek od vchodu do staré budovy umístěn velký bílý odpadkový koš na hliník. Sběr hliníku je určen pro celou obec Buchlovice, proto je třeba, aby děti nosily hliníkový odpad do školy i z domu a od příbuzných. Vedle koše na hliník je umístěn další koš, který je určen na sběr víček od PET lahví.

Koše byly dodány jako sponzorský dar firmou OTR a. s., které tímto děkujeme.

Poučení dětí jak a proč třídit odpad

Žáci naší školy byli poučeni učiteli, jak se třídí odpad a proč. Vyplnili jsme dotazník mapující vstupní znalosti dětí. Zhlédli jsme také film Třídíš, třídím, třídíme… od firmy EKOKOM. Ve škole jsou také umístěny dvě nástěnky o třídění odpadů.

Vyzkoušejte si svoje znalosti o třídění odpadů! Víte, jak zacházet s odpady?

V každé třídě byla určena „Ekologická hlídka“, která má za úkol dohlížet na správnost třídění odpadků ve své třídě.
Ekohlídka

Anketa pro občany městečka Buchlovice

Městečko Buchlovice se snaží zvýšit množství tříděného odpadu v obci. Abychom zjistili názory občanů na třídění odpadů, jejich postoj a podněty, byla veřejnosti předložena Anketa, kterou si můžete prohlédnout zde.

Celkem 159 vyplněných anket bylo vyhodnoceno žákyněmi 9. třídy a výsledky byly zpracovány p. uč. Bráneckou. Vyhodnocení ankety si můžete prohlédnout zde.

Barevné týdny

V době od 14. 4. do 2. 5. 2008 probíhaly ve škole barevné týdny.

V prvním týdnu jsme se soustředili zejména na sběr plastů. Každá třída dostala jeden plastový pytel žluté barvy, ve kterém skladovala všechny plasty, které se během týdne ve třídě nasbíraly. V pátek 18. 4. proběhlo vyhodnocení o velké přestávce v tělocvičně. Každá ekologická hlídka přinesla svůj žlutý pytel. Všechny plasty jsme vysypali na zem a proběhla kontrola, zda byly v pytli pouze plasty, zda byly čisté a zda byl zmenšen odjem.

Druhý týden byl zaměřen na sběr papíru. Vyhodnocení proběhlo v pátek 25. 4. v kmenových třídách. Zkontrolovali jsme, zda do sběrového papíru nebyly přimíchány odpady, které tam nepatří. Dále proběhla ukázka papírového odpadu, který se běžně vyskytuje v kuchyni a v koupelně. Ve škole se děti s tímto odpadem nesetkají, ale doma tvoří velkou část papírového odpadu. Na závěr proběhlo poučení o sběru hliníku.

Proškolení dětí pojízdnou výstavou Tonda Obal na cestách

V pátek 2. 5. 2008 k nám z Prahy přijeli lektoři pojízdné výstavy Tonda Obal na cestách. Zajímavým způsobem dětem přiblížili odpovědné zacházení s odpady a poskytli jim další informace týkající se třídění odpadů.
Tonda Obal na cestách

Výstava „Ekologie a rodina“ v Muzeu Podhradí

Celý projekt vyvrcholil výstavou v Muzeu Podhradí, jejíž vernisáž proběhla dne 5. 9. 2008. Menší děti ze školky a 1. stupně základní školy vyrobily mnoho krásných výrobků z recyklovaných materiálů a žáci 2. stupně pracovali na projektech týkajících se odpadů a nakládání s nimi, černých skládek a recyklace odpadů. Prezentace a postery jste mohli vidět na nástěnkách, příp. na promítacím zařízení v 1. patře.
Výstava Ekologie a rodina

Odkazy na stránky týkající se třídění a recyklace odpadů

www.hraozemi.cz Hra o zemi
www.nadace.veronica.cz Nadace Veronica
www.cevzabka.xf.cz centrum ekologické výchovy Žabka St. Město
hostetin.veronica.cz Ekologická vesnice Hostětín v Bílých Karpatech
www.priroda.cz Středisko ekologické výchovy Rýchorská bouda
www.jaktridit.cz Jak třídit