MAP II

Projekt: MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ORP UHERSKÉ HRADIŠTĚ II,

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008649

Jsme zapojeni do projektu MAP účastí v řídícím výboru a v pracovních skupinách Rovné příležitosti, Čtenářská gramotnost.