Projekt Sportuj ve škole

Naše škola se zapojila do projektu Asociace školních sportovních klubů, který  je zaměřený  na rozvoj pohybových aktivit u dětí I. stupně základních škol. Tento projekt od září 2018 navazuje na projekt Hodina pohybu navíc z let 2015 – 2017 s účastí 350 základních škol. Projekt je zaměřen na rozvoj pohybových aktivit dětí 1. – 5.…

Maják – síť kolegiální podpory

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.…

Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků

Registrační číslo: CZ02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210 Naše škola se jako partnerská a spolupracující zapojila do projektu Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků. Jedná se o projekt tří partnerských univerzit: Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Karlovu Univerzitu v Praze a Masarykovu Univerzitu v Brně. Zapojili jsme se do klíčové aktivity: Podpora…

ŠABLONY_2017_BUCHLOVICE

Registrační číslo:                           CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0007268 Výzva OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ Celková přiznaná částka:    990 346,- Kč                                                                                                                                                             Mateřská škola                                                                                                                                                                           I/1.5  Chůva – personální podpora MŠ                                                                                         Celkové náklady aktivity: 322 700,00                                                                                                                       II/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv              Celkové náklady aktivity:…