Pokyny k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

Zápis k základnímu vzdělání proběhne v úterý 9. 4. 2019 v budově základní školy ve stanoveném čase  (časový rozpis bude vystaven v MŠ).

Podle § 36 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, která začíná počátkem školního roku, jenž následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, a pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Začátek povinné školní docházky je velkou událostí každého dítěte a jeho nejbližší rodiny. Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž.

Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, pokud si nejste jisti, zda vaše dítě je pro tento důležitý životní krok dostatečně připraveno je vhodné ponechat rozhodnutí na pedagogicko – psychologické poradně, která vám vaše obavy buď vyvrátí anebo potvrdí.

Dítě zralé pro vstup do 1. ročníku ZŠ

Zákonný zástupce (zz):

 1. vyplní Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání (podepsanou oběma ZZ odevzdá při zápisu)
 2. přijde i s dítětem v předem stanoveném čase do školy
 3. přinese s sebou rodný list dítěte
 4. pokud dítě k zápisu doprovází jiná osoba než zákonný zástupce, musí mít od zz plnou moc a prokáže se OP

Dítě nezralé pro vstup do 1. ročníku ZŠ

Zákonný zástupce:

 1. vyplní Žádost o odklad povinné školní docházky
 2. doručí tuto žádost nejlépe do dne zápisu ředitelce školy, nejpozději do 30. 4. 2019
 3. zápisu se neúčastní
 4. doloží doporučení k odkladu:
  • – příslušného školského poradenského zařízení (PPP)
   – odborného lékaře nebo klinického psychologa

Nutná jsou obě doporučení.

A co má dítě před vstupem do ZŠ zvládat?