Předmět Dějepis je na ZŠ Buchlovice vyučován od 6. do 9. třídy.

Časová dotace

Třída 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Počet hodin 2 2 2 2

Dějepis – plány

Pravidla pro projekty – prezentace do dějepisu

Obecná pravidla

 • Na tématu se domluvit s vyučujícím v hodině – dle probírané látky, žák sám navrhne možnosti.
 • Počet snímků minimálně 5 a maximálně 10 (kromě prvního snímku s názvem a posledního snímku s citacemi a uvedením zdrojů)

Písmo

 • Velikost písma musí být v celé prezentaci v jednotlivých oddílech snímku stejná – nadpisy snímků stejnou velikostí (např. 18), text v textových polích stejný např. 14).

Odrážky

 • Text prezentace je zásadně psán v odrážkách, nikoli v celých větách.

Obrázky

 • Obrázky by měly být na snímku umístěny vodorovně, nesmí být zdeformované.

Citace

 • Zdroje informací budou uvedeny na posledním snímku prezentace.
 • Nesmí být uvedeny pouze internetové zdroje, mezi zdroji musí být i literatura – zde nutno uvést název, autora, vydavatelství a rok vydání, včetně stránek, ze kterých bylo čerpáno.
 • Pouze v 8. a 9. třídě: pokud uvádí citace, tak v platné formě (bude probráno v ČJ)

Přednes

 • Přednes by měl být plynulý, kultivovaný, ve spisovné formě.
 • Vytvořená prezentace slouží jako podklad, nikoli jako text, který má být přečten.
 • Občasné nahlédnutí do vlastního materiálu nebo na plátno není chybou, pomocný papír ale použít pouze jako pomůcku.
 • Přednášející mluví zřetelně a nahlas.

Mluvené slovo by mělo dávat smysl, aby celá prezentace působila na posluchače jako jeden celek.

V případě, že budete mít zájem připravit si referát na určité téma, zde jsou podmínky:

 1. Domluvit si téma.
 2. Při vypracování uvést prameny a zdroje, ze kterých jste čerpali. Nesmí jít jenom o internetové stránky.
 3. Práci prezentujete pokud možno pouze vlastními slovy, za menší pomoci připraveného materiálu.
 4. Po odprezentování hotovou práci odevzdáte.