Členové žákovského parlamentu

2. třída:  

3. třída: 

4. třída: 

5. třída: 

6. třída: 

7. třída: 

8. třída: 

9. A: 

9. B:

Schůzky žákovského parlamentu

 

Stanovy ŽP

  • Každá třída volí během prvního školního týdne své 2 – 3 zástupce, funkční období trvá jeden školní rok. V případě nezvolení zástupců přichází daná třída o možnost aktivně ovlivnit pořádané akce ŽP.
  • Jednání ŽP se kromě zástupců tříd účastní také zástupci pedagogického sboru.
  • Všichni členové mají rovnoprávné postavení, přítomní dospělí hlasovací právo nemají.
  • Členové ŽP mají právo nepřijmout zástupce, který by mohl narušit práci a nereprezentoval by svým jednáním dobré jméno ŽP.
  • V případě nutnosti mohou být jednotliví členové nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni, na jejich místo bude zvolen jiný zástupce dané třídy.
  • Zvolený člen je povinen se pravidelně účastnit všech řádných i mimořádných schůzek ŽP, svoji neúčast je povinen řádně omluvit. Po 3 neomluvených absencích bude člen ze ŽP vyloučen.
  • O připomínkách týkajících se chodu školy zástupci ŽP neprodleně informují vedení školy, které připomínky projedná a následně informuje ŽP o možnostech řešení. Pro podněty a připomínky je také zavedena schránka důvěry.
  • Žáci, učitelé a veřejnost jsou informováni pomocí nástěnky, školního rozhlasu, webových stránek školy nebo zástupci jednotlivých tříd.